KPI - klíčové výrobní ukazatele, Reporty

OEE – hodnocení efektivity výrobních zařízení

Efektivita výrobních zařízení je primárním ukazatelem pro srovnání výkonu výroby.

Ukazatel OEE je určen pro identifikaci problematických oblastí, ve kterých výroba zaostává oproti normovaným časům. Sledování vytíženosti a efektivity strojů v MES PHARIS® slouží rovněž jako efektivní nástroj pro vyhledávání úzkých míst ve výrobě a tím včas prediktivně reagovat na potenciální kapacitní problém. Při včasném odhalení kritických úzkých míst je management schopen prediktivně reagovat a řešit s předstihem nedostačující kapacitu a přetíženost zařízení, na druhou stranu MES PHARIS®  upozorní na nevyužitá, tedy provozně ekonomicky nákladná zařízení.
 
Ukazatel OEE (Overall equipment effectiveness) je již z definice složeným ukazatelem:
 • Skládá se z hodnocení Kvality (Quality - poměr shodných kusů z celkového počtu vyrobených),
 • plnění (Performance - poměr vyrobených kusů v porovnání s normovaným časem a dobou výroby),
 • vytížení (Usage – doba kdy běžela výroba v porovnání s dobou prostojů).
V MES PHARIS®  je navíc ukazatel doplněn ještě Využitím (Loading – poměr plánované doby výroby k dostupnému času v daném období). Společně tak můžeme hovořit o ukazateli TEEP (Total Effective Equipment Productivity), který porovnává celkový skutečný výkon (počet vyrobených shodných kusů) s teoretickým maximem (pokud bychom v daném období vyráběli nepřetržitě, dle normy a všechny kusy byly shodné).

 
Lisovny plastů - schema
 

OEE – Časová osa

Časová osa je jedním z nejvýznamnějších nástrojů, který prokazatelně napomáhá ke zvýšení OEE. Jedná se o grafickou formu zprůhlednění stavu výroby. Srovnává reálný chod stroje se zadávací kázní ze strany operátorů a seřizovačů. Efektivní formou zobrazuje nesrovnalosti mezi během stroje a manuálně zadanými informacemi přes výrobní terminál.
Pro uživatelem zvolenou skupinu strojů systém umožnuje graficky zobrazovat na dynamické časové ose pro každý stroj 2 linie.
 • Linie chodu stroje – reálné cykly automaticky snímané ze stroje,
 • produkční linie – stav stroje, události (výroba, prostoj, seřizování …), prostoje, operátor, odchylky, kontrola, výrobní příkaz, operace, plán apod.
Časová osa je podporou pro:
 • Významné zpřesnění vykazování,
 • upozornění na chod stroje bez registrace operátora na výrobní operaci,
 • nástroj pro technology – pro normování, zpřesňování TPV, podklad pro určování KVO (koeficient vícestrojové obsluhy), porovnání cyklů a časů výměn apod,
 • časová osa je rovněž grafickým znázorněním prováděných kontrolních kroků – samostatných, nebo souběžných s výrobou,
 • donutí seřizovače registrovat se na výrobní operaci – k seřízení, nebo doseřízení souběžně s výrobou,
Lisovny plastů - schema
 

BGE – genealogie zakázky

Sledování genealogie zakázky má v MES systému význam především u zákazníků, jejichž výrobky se skládají z několika postupně samostatně vyráběných polotovarů nebo meziproduktů. Systém pak dokáže zpětně uchovávat a poskytovat informace o tom, které suroviny byly použity pro výroby polotovaru a které polotovary byly použity pro výrobu finálního výrobku. Přesnost této identifikace se v různých implementacích liší – identifikace obalové jednotky, jednoznačná identifikace samotných kusů apod. Samozřejmostí je k takto identifikovanému polotovaru nabídnout všechny dostupné informace jako jména operátorů, čas a podmínky výroby, verzi technologického postupu a hodnoty výrobních parametrů. Význam této evidence se projeví v kombinaci s  jednoznačnou identifikací výrobků.
 

Hodnocení personálu – výkonnost, kvalita, prostoje

Hodnocení personálu hraje důležitou roli při zefektivňování výrobního procesu. Systém PHARIS® nabízí srovnání výkonnosti jednotlivých pracovníků podle podílu výrobního času k prostojům. Dále se také věnuje poměru jednotlivých typů prostojů, kvalitě odváděné práce nebo práci v odchylkovém režimu.
 

Hodnocení cyklů stroje

Systém PHARIS® zaznamenává a uchovává data o každém cyklu každého výrobního zařízení. Na základě těchto informací je možné tyto cyklu statisticky vyhodnocovat a zobrazovat. Mezi základní varianty patří počet cyklů, střední doba cyklu, maximální a minimální doba cyklu. Veškeré vyhodnocení probíhá na uživatelem vyfiltrované množině dat takže je možné srovnávat data z různých strojů, s různými nástroji, v různém období nebo jiné směně.

Statistiky cyklů jsou oblíbeným podkladem pro stanovování norem v rámci TPV a jejich zpřesňování.
 

Sledování rozpracované výroby

Mezi ukazatele spadá rovněž oblast sledování rozpracované výroby, jejíž popis naleznete zde.
 

Reporty

MES PHARIS® má integrovanou aplikaci pro uživatelskou tvorbu reportů. MES PHARIS® nabízí standardní sadu nejpoužívanějších reportů, ale také uživatelskou tvorbu vlastních.
Mezi výhody tvorby reportů v MES PHARIS® patří:
 • Uživatelé si mohou vytvářet vlastní reporty,
 • je možné měnit nejen obsah, ale také vzhled reportu dle zvyklostí zákazníka,
 • předpřipravené reporty lze zpřístupnit vybraným uživatelům MES PHARIS®,
 • možnost nastavení pravidelného zasílání reportu do emailové schránky,
 • možnost kombinace technologických a výrobních dat,
 • oprávněné osoby mají možnost přímého přístupu do databáze systému PHARIS®  – obvykle IT pracovníci pro přípravu požadované struktury dat,
 • možnost přímého zobrazení SQL dotazu přímo nad jednotlivými komponentami MES PHARIS®.
 
Oblíbenými reporty jsou:
 • Vyhodnocení směny,
 • porovnání plánovaného a skutečného výrobního času,
 • životopis stroje/nástroje,
 • PPH,
 • seznam operací,
 • work flow,
 • souhrný report OEE,
 • výhled plánu,
 • výhled personálu,
 • Plánování - plán spotřeby materiálu
 • Plánování - plán spotřeby obalových materiálu
 • Výkonnost operátora
 • ….
 
Aplikace pro tvorbu reportů se skládá ze 3 dílčích modulů:
 • Report manager – správa reportů,
 • report builder – vytváření a editace reportů,
 • report viewer – zobrazení reportů.
 
Chcete vědět více? Napište nám a my se Vám ozveme.
E-mail: *
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Firma:
 
2